Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

نمایش عدد رادیکال دو

یکی از مشکلات ریاضی آن است که برخی افراد نمیتوانند جایگاه یک عدد گنگ را روی محوراعداد درست حدس بزنند و یا آن را روی محورنمایش دهند این ماده آموزشی سعی دارد عددرادیکال دو را روی محور اعداد حقیقی نشان دهد به کمک این روش شما میتوانید هر عدد گنگ دیگری را روی محوراعداد نشان دهید