Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Fenòmens ondulatoris: Llei de la refracció (2)

Construcció que simula la refracció d'un raig de llum que passa d'un medi més dens a un altre medi menys dens, d'acord amb la llei de Snell. Es comprova que el raig refractat s'acosta a la normal i es treballa el concepte d'angle límit i de reflexió total.