Zbrajanje vektora

1.Odredi zbroj zadanih vektora(Napomena: Rješenje upiši bez strelice, primjerice za vektor kojem je početna točka u B, a završna u C upiši BC ):

Odgovori ispod u prazan prostor pod a) b) i c) a)+ b)+ c)+

2.Odredi zbroj zadanih vektora +=

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.Odredi zbroj zadanih vektora +=

Provjerite svoj odgovor ovdje

Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Provjerite svoj odgovor ovdje

6.Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.Postavi vektore AB i CD za pravilo trokuta, a "bezimeni" vektor kao njihov zbroj

8.Postavi vektore AB i CD za pravilo paralelograma, a "bezimeni" vektor kao njihov zbroj