Цртање тачака у правоуглом координатном систему

Autor:
Jelena

Цртање тачака

Две бројевне праве које се секу под правим углом образују правоугли координатни систем. Ове праве називају се координатне осе. Хоризонтална оса назива се апсциса,а вертикална ордината. Пресек оса назива се координатни почетак и означава се са О. Сваком уређеном пару (x,y) додељена је једна тачка М у равни где су x и y координате тачке М.
Координатни систем
Координатни систем

Цртање тачака

Уцртај тачке у координатни систем

колица

проверавати

Шта образује правоугли координатни систем?

Provjerite svoj odgovor ovdje

проверавати

Које су координате координатног почетка?

Provjerite svoj odgovor ovdje