Kružnice vepsaná a opsaná(cv.5/108)

Téma:
Kružnice
Narýsujte rovnoramenný △ PQR, ve kterém |PQ| = 3 cm, |PR| = |QR| = 6 cm. Sestrojte kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku. Leží její střed na ose základny tohoto trojúhelníku? Leží na této ose i střed kružnice opsané tomuto trojúhelníku?