Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

MHS: Relació moviment harmònic simple-moviment circular

Construcció que mostra un punt P que descriu un moviment circular uniforme i la seva projecció P' sobre l'eix d'ordenades. El punt P' descriu un moviment harmònic simple.