Примери:

Пример 1:

Испитати функциjу и скицирати њен график. Анализа: домен и кодомен функциjе: ), нуле функције: , пресечна тачка параболе са −осом:. монотоност функциjе: (раст и опадање вредности функциjе) Посматрањем графика функциjе (с лева на десно по −оси) закључуjемо: за и за. знак функциjе: за док jе за . екстремне вредности функциjе: Пошто jе , функциjа има минималну вредност за и она износи

График функције

График функције
слика бр.1 График функције

Пример 2:

Испитати функциjу и скицирати њен график.

Пример 3:

Испитати функциjу и скицирати њен график.

Питање бр.1

Применом особина функција са слике о пресечним тачкама са координатним осама, одредити о којим графицима функција је реч?

Uključite sve točne odgovore

Слика везана за питање бр.1

Слика везана за питање бр.1
слика бр.2: Графици

Питање бр.2

На слици бр.3 су графици функција, у неком редоследу с лева на десно. Навести одговарајући.

Uključite sve točne odgovore

Слика везана за питање бр.2

Слика везана за питање бр.2
слика бр.3: Графици фунција