Cijeli brojevi

Zapiši matematičkim simbolima:

1) Broj 5 je prirodni broj. 2) 0 nije prirodni broj. 3) 7 je cijeli broj. 4) Skup prirodnih brojeva je podskup skupa cijelih brojeva. 5) 3.6 nije cijeli broj.

Smjesti točku:

Prethodnik i sljedbenik cijelog broja

Nadopuni praznine:

1) Broj 7 je neposredni prethodnik broja ______. 2) Broj -6 je neposredni sljedbenik broja ______. 3) Broj ______ je neposredni sljedbenik broja -2. 4) Broj ______ je neposredni sljedbenik broja -12.