плоштина на триаголник по коордианти

Определете ја плоштината на триаголникот зададен со координати

Плоштина на триаголник зададен со координати

Плоштината на триаголникот запиши ја како број без мерна единица

Плоштина на триаголник зададен со координати