Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

زاویه ی ظلی کپی از

موضوع: دایره و زاویه هدف: پیدا کردن مقدار زاویه ی ظلی بر اساس کمان روبه رو
شرح فعالیت: از نقطه ی A یک خط متقاطع با دایره و یک خط مماس بر آن رسم شده است. اندازه ی کمان a و b و تفاضل آن ها کنار شکل نوشته شده است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. نقطه ی A و نقاط دیگر روی شکل را جا به جا کنید و بررسی کنید: اولا چه رابطه ای بین اندازه ی کمان های a و b و زاویه ی وجود دارد؟ ثانیا چه رابطه ای بین اندازه ی کمان a و زاویه ی D وجود دارد؟ (زاویه ی D به زاویه ی ظلی مشهور است.)