GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

ALAN ÖLÇME ALT ÖĞRENME ALANI

DERS:Matematik SINIF:6.Sınıf KAZANIM:M.6.3.2.2 .Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. a) Noktalı veya kareli kağıtta paralelkenarın bir kenarına ait yüksekliği çizmeye yönelik çalışmalara yer verilir. b) Paralelkenarın alan bağıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanılabilir. c) Kare ve dikdörtgenin, paralelkenarın özel durumları olduğu vurgulanır. 1.GİRİŞ DİKKAT ÇEKME
Elif Hanım evinin salonuna paralelkenar halı almak istemiştir.Lakin halının kapladığı alanı bulmakta zorlanmıştır.Sizce bu noktada Elif Hanım alanı nasıl hesaplamalıdır? Öğrencilere, yöneltilen bu soruya verilen cevapları unutmamaları ve dersin sonunda tekrar sorulacağı söylenir. Güdüleme:Paralelkenarın alanını bulmanın günlük yaşamda karşılaştığımız sorunlarına çözüm bulmak için yararlı olduğunu görmekle beraber gerek fen bilimleri ve gerekse mühendislik gibi bazı iş alanlarında da karşımıza çıkacağını unutmamak gerektiği ve dersin iyi dinlenmesi ile sınavlarda başarı sağlayacakları söylenir. Gözden Geçirme:Öğrenciler hedeften haberdar edilir."Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer."
2.KEŞFETME Öğrenci bir problem durumu ile karşılaştırılır ve bu problemi çözmesi beklenir.
Burada öğrencilere "yükseklik" denilince akıllarına ne geldiği sorulur ve paralelkenarda yüksekliğin nasıl gösterileceği konusunda tartışılır.Verilen etkinlikle beraber bir noktadan bir doğruya dik çizilen doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denildiği hatırlanır.Böylece paralelkenarın yüksekliği yukarıdaki etkinlikle somutlaştırılarak bulunması sağlanır. Şimdi ise paralelkenarın alan bağıntısını bulmak için aşağıda verilen etkinliğe dair soruların cevaplanması istenir.
1.Soru:h=0 iken şeklin ismi nedir ve şeklin kenarları,yüksekliği hakkında ne söyleyebilirsiniz? 2.Soru:h=7 iken oluşan şeklin ismi nedir ve şeklin kenarları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3.Soru:İlk şekil ile son şekil arasındaki kenarların ilişkisi var mıdır ilişkiyi açıklayınız. 4.Soru:Bu oluşan şeklin(h=7) alanını nasıl buluruz? soruları sorulur. Öğrencilerden ilk şeklin paralelkenar olduğu ve aslında bir paralelkenarın da dikdörtgen olduğunu söylemeleri beklenir.Kenar ilişkisi kurulduktan sonra dikdörtgen alan bağıntısı ile paralelkenarın alan bağıntısının aynı olduğu fark etmeleri sağlanır. Dikdörtgen Alan:Kısa kenar.Uzun kenar Paralelkenar Alanı:Yükseklik.Taban Burada öğrencilere dikdötgen ile paralelkenarın benzerliği gösterilmiş olup paralelkenarın kare ile bir benzerliğinin olup olmadığını düşünmeleri sağlanır.
3.AÇIKLAMA Bu kısımda öğrenciler problemin nasıl çözüldüğünü, problemi nasıl formüle ettiğini, problemin çözüm yollarının neler olduğunu ve nasıl transfer ettiğini ortaya koyar. Öğrencilere yapılan etkinlik sonucunda kendi cümleleri ile ne gibi çıkarımlarda bulunduklarını ifade etmeleri istenir.Bu esnada öğrencilere gerekli ipuçları, dönütler verilir.Öğrencilerin ulaştıkları bu yargılar üzerine sınıfta tartışılır.Tartışma sonrası öğretmen paralekenarın yüksekliğini açıklar, paralelkenarın kare ve dikdörtgenin özel hali olduğunu vurgular, paralelkenarın alan bağıntısını dikdörtgenin alan bağıntısından faydalanarak bulduğunu söyler ve paralelkenarın alan bağıntısını öğrencilere yazdırır.
4.DERİNLEŞTİRME Öğrenci yeni bir problem durumuyla karşılaştırılır.Bu problem çözülürken kavramlara ilişkin alt kavramlara dair yeni formüller elde edilir. Burada öğrencilere paralelkenarın başka çokgenlerden de yararlanılarak alanının hesaplanabileceğinin araştırılması istenir.Böylece öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri geliştirilir, öğrencilerin yeni deneyimlerle daha derinlemesine ve geniş anlama yeteneği geliştirilmiş olur.

Bu etkinlikle ise üçgenin alanını kullanarak paralelkenarın alanını hesaplayabilecekleri somutlaştırılır.

5.DEĞERLENDİRME Burada değerlendirme süreci öğrenci ve öğretmen ile birlikte gerçekleştirilir.Süreç yönelimli bir değerlendirme esas alınır.Dersin şu ana kadarki kısmı gözden geçirilir ve özetlenir.Dikkati çekme sorusuna tekrar değinilir, gerekli açıklamalar öğrenciler tarafından bulunur.Ardından paralelkenarda alan hesaplamasını içeren aşağıdaki etkinlikle alıştırmalar yapılır ve çalışma kağıtları verilir.