Kopija od Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta od 45°

Podijelimo li kvadrat stranice duljine 1 cm po dijagonali dobit ćemo dva jednakokračna pravokutna trokuta sa šiljastim kutovima od 45°. Primjenjujući definicije trigonometrijskih funkcija odredite vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa kuta od 45°. Provjerite svoje izračune upisom trake za unos desnog stupca apleta. Napomena. Mogu li se vrijednost koje daje računalo za siunus i kosinus kuta od 45° racionalizirati?