Хөтөлбөр харах

Бямба гараг, 2017.05.13.
  10.40 – 11.00 Бүртгэл 11.00 – 11.10 Нээлтийн ажиллагаа 11.10 – 12.40 “Шинэлэг санаа шийдэл” илтгэлүүд Ц.Навчаа "Гулсагч ашиглан илтгэл бэлтгэх, хөдөлгөөнт GIF зураг үүсгэх"  Б.Ариунгэрэл "Гурвалжин сэдвийн хэрэглэгдэхүүн, 6-9-р анги" Бичлэг, ГГНом Х.Ганчимэг "Геогебра материалыг ашиглах, сайжруулах, хуваалцах" Бичлэг, ГГНом  Н.Бандихүү "Гурвалжин пирамидыг багтаасан бөмбөлөг байгуулах, түүнтэй     холбоотой бодлого" Бичлэг, ГГНом Л.Янжинлхам "Веннийн диаграмм" Бичлэг, ГГНом Б.Оюунчимэг "Функцийг уламжлал ашиглан шинжилж график байгуулах" Бичлэг, ГГНом  А.Амарзаяа "Хоёрдугаар эрэмбийн муруйг нугалаасаар байгуулах нь" Бичлэг, ГГНом  Э.Мөнхгэрэл "Тодорхой интегралыг КАС ашиглан заах" Т.Алтантулга "Гар утасны Геогебра програмуудын хэрэглээ" Бичлэг, ГГНом  12.40 – 13.00 Цайны завсарлага 13.00 – 14.30 “Туршлага” илтгэлүүд А.Булган "Параметрт болон далд хувьсагчийн функцийн график, уламжлал"  Л.Янжинлхам "Тэгш өнцөгт параллелепипед сэдвийг заах арга зүйн нэгэн хувилбар" Бичлэг, ГГНом  Ц.Навчаа "Их сургуулийн Математик1а хичээл дээрх Геогебра програмын хэрэглээ" 14.30 – 16.00 “Ур чадварын уралдаан” тэмцээн (222),  Чөлөөт ярилцлага (301, 320) 16.00 – 16.30 “Алтан хонх” асуулт хариултын тэмцээн 16.30 – 16.50 Уралдааны дүн танилцуулах 16.50 – 17.00 Хаалтын ажиллагаа Чөлөөт үйл ажиллагаа: Геогебра програмыг суулгах, түүн дээр ажиллах, турших, хэлэлцүүлэх, санал асуулга №320: График, 2D геометр №300: Алгебр, Анализ №301: Html, App, Tex, ГеогебраТуб, ГеогебраНом №320: Магадлал, Статистик, Хүснэгтэн хуудас №320: 3D геометр Цай кофе

  ГеоГебра өдөрлөг 2017 бичлэгийн суваг