Tots els triangles amb el perímetre i l'àrea donats

Autor:
Bernat
Les incògnites són els tres costats del triangle però l'un d'ells es pot determinar a partir del perímetre i dels altres dos a = p - b - c, de manera que es redueix el problema a només dues incògnites. Podem considerar la fórmula d'Heró per trobar l'àrea del triangle com una funció de dues variables.

GeoGebra ens permet trobar la intersecció de la funció amb el pla z = àrea amb l'eina Toolbar Image. Els punts de la corba obtinguda ens donen totes les parelles de valors dels costats b i c del triangle amb el perímetre i l'àrea donats.