MOVIMENT 3D D’INVERSIÓ RESPECTE D’UN PUNT AMB MATRIUS 4x4 i ulleres bicolors

Tema:
Matrius
Per a transformar un punt 3D expandim el punt p=(a,b,c) en forma d’una matriu vertical P=(a;b;c;1) a continuació multipliquem la matriu M·P=P’ que és una matriu vertical de la forma P’=(a’;b’;c’;1) on p’=(a’,b’,c’) és el punt 3D obtingut de la transformació. La matriu depèn del punt A=(ax+ay+az). Podeu moure el punt d’inversió, els de la figura i la visualització de l’escena. El punt lliscant permet observar l’expressió matricial i els seus valors.