توزیع نرمال

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شکل زیر می توان دو نقطه ی سبز را حرکت داد و تغییراتی در شکل ایجاد کرد.
فعالیت: 1. زمانی که مقادیر میانگین و انحراف معیار ، که مشخصه های یک توزیع نرمال هستند تغییر کنند، چه اتّفاقی می افتد؟ 2. مقدار میانگین در یک توزیع نرمال، چه چیزی را نشان می دهد؟ 3. به نظر شما، انحراف معیار یک توزیع نرمال، نشان دهنده ی چیست؟ برای دور یا نزدیک کردن تصویر، کلیک راست کرده و در صد بزرگنمایی را انتخاب کنید و یا ctrl را نگه داشته و از غلطک ماوس استفاده کنید.