Harmònics en un cercle

Ones estacionàries

Habitualment es parla d'ones estacionàries en cordes o en tubs que estan en línia recta, però es poden tenir ones estacionàries en altres condicions, per exemple en un cercle. En el cas del cercle, la condició que han de complir les ones estacionàries és que el perímetre del cercle ha de ser un múltiple de la longitud d'ona. Si ens imaginem el perímetre com una corda on tenim una ona estacionària després de juntar els seus extrems, el que hem imposat és que els dos extrems estiguin en fase. A partir d'aquí, i amb la relació que va proposar de Broglie entre la quantitat de moviment (p) i la longitud d'ona d'una partícula, és pot justificar el segon postulat de Bohr. És a dir, que la quantitat de moment angular d'un electró orbitant l'àtom estigui quantitzada (sigui un múltiple de la constant de Plank normalitzada) es pot relacionar amb que els electrons s'estiguin comportant com una ona estacionària dins de l'àtom. Si modifiqueu el valor de n tindreu els diferents harmònics que es poden tenir.