Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ระบบพิกัดฉากสามมิติ

ระบบพิกัดฉากสามมิติ

กำหนดเส้นตรง XX' , YY' และ ZZ' เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O และตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยการกำหนดทิศทางของเส้นตรงทั้งสามนั้นเป็นไปได้ 2 ระนาบ คือ ระบบมือขวาหรือระบบมือซ้าย

แกน X แกน Y และแกน Z จะกำหนดระนาบขึ้น 3 ระนาบ เรียกว่า ระนาบอ้างอิง  - ระนาบที่กำหนดด้วยแกน X และแกน Y ว่า ระนาบอ้างอิง XY  - ระนาบที่กำหนดด้วยแกน Y และแกน Z ว่า ระนาบอ้างอิง YZ  - ระนาบที่กำหนดด้วยแกน X และแกน Z ว่า ระนาบอ้างอิง XZ