Planarni grafovi - 2.

Ako je u grafu svaki par vrhova spojen bridom, kažemo da je to potpuni graf. U nastavku su dva grafa koji imaju 5 vrhova. Jedan nije planaran, drugi jest. Razmjesti vrhove prvog grafa na način kako su razmješteni vrhovi drugog grafa te ih usporedi. Uočavaš li razliku?
Kao što smo vidjeli u prethodnom apletu, potpuni graf K4 jest planaran.