رسم خط با نقطه یابی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: نمایش خط راست با استفاده از نقطه یابی و ساختن یک خط در محیط دینامیکی شرح فعالیت: لغزنده a را حرکت دهید. با توجه به حرکت این لغزنده A حرکت می کند. مختصات این نقطه در گوشه ی تصویر نشان داده شده است.