elmtv-803-1214d-6

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 803 - סתו תשע"ה - 2014 - מועד ד - שאלה 6 סרגלי הגרירה מאפשרים הצגה של יחס שונה בין רוחבי המלבנים מהנתון בשאלה וסכום אורך ורוחב של המלבן העליון שונה מהנתון בשאלה גרף הפונקציה ממחיש את סכום השטחים המבוקש כפונקציה רוחב המלבן התחתון את רוחב המלבן התחתון ניתן לשנות על-ידי הנעת הנקודה האדומה המוגדלת נקודת המקסימום שלו היא השטח המקסימלי