Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Transformacions de funcions

Efectes de sumar/restar multiplicar/dividir per un nombre constant la variable x i la funció f(x):
Canvieu el valor de a novent el punt lliscaqnt i observeu els canvis en la funció Canvieu el valor de b i observeu Canvieu el valor de k i observeu Podeu canviar la fórumula de la funció escrivint f(x)=nova fórmula. Per exemple f(x)=1/x