Modelització numèrica de les qualificacions de les competències específiques de matemàtiques.

Aquest applet transforma les notes numèriques de les competències específiques de matemàtiques en nivells competencials i la nota literal global, referides al Decret 107/2022 de la Comunitat Valenciana. Criteri de colors: En lila teniu els punts lliscants per a definir els intervals dels nivells competencials i de les notes literals. Cada límit ha de ser superior a l’anterior. En roig estan les interpretacions percentuals de participació de cada competència específica en les diferents competències clau. Apareix un avís si el percentatge calculat és inferior a la unitat. En gris estan els percentatges que no estan relacionats en el Decret 107/2022 de la Comunitat Valenciana. En roig també hi ha valors que no estan a la taula però sí estan comentats en el text. En blau estan els percentatges de participació de les competències clau en la nota global. En verd estan les notes de les competències específiques de l’alumnat. La matriu roja indica els valors seleccionats dels punts lliscants rojos i grisos. La matriu blava indica els valors seleccionats dels punts lliscants blaus. La matriu taronja indica el producte de les matrius anteriors de forma percentual, indicant la participació de cada competència específica en la nota global. En negre teniu els càlculs de les notes i la seua valoració literal en funció dels intervals indicats.