Дифференциал тэгшитгэлийн шийдийн утгыг тайлбарлах

Бодлого

Савтай халуун усны температур нь усны температур ба тасалгааны температурын зөрүүтэй пропорционалиар буурна. Хэрэв тасалгааны температур тогтмол 20℃ байсан гэж үзвэл усны температурын хугацаанаас хамаарсан тэгшитгэл зохио. Бодлогоо тухайн тохиолдолд авч үзэхийн тулд нэмэлт нөхцөл өгье.
  • Халуун усны анхны температур 100℃ байсан.
  • Температурын хурд нь буурч тул пропорционалийн коэффициент k=-0.07