Superfícies equipotencials - Càrrega puntual negativa

La construcció permet dibuixar quatre superfícies equipotencials i línies del camp elèctric per a una càrrega puntual negativa. Es mostra com el potencial elèctric, donat que té signe negatiu, augmenta a mesura que ens allunyem de la càrrega i que les línies de camp tenen el sentit en el qual el potencial disminueix, és a dir, estan dirigides cap a la càrrega negativa. Es convenient seguir l'ordre que s'indica en la construcció (1, 2, 3).