Obrázek krychle

Téma:
Krychle

Volné rovnoběžné promítání

Chceme-li rychle načrtnout názorný obrázek krychle, může nám dobře posloužit volná rovnoběžná projekce. Je to zobrazovací metoda založená na kosoúhlém promítání, proto pamatujte, že pro oblé objekty, jako jsou válec nebo koule, se nehodí. Postup konstrukce:
  1. Čtverec přední a zadní stěny krychle zobrazíme ve skutečné velikosti.
  2. Hrany kolmé k přední stěně (hloubkové) zobrazíme pod úhlem 45° a vhodně zkrátíme. Většinou volíme zkrácení na polovinu. Našim cílem je aby obrázek vypadal hezky a co nejvíce připomínal zobrazované těleso.
  3. Určíme viditelnost a neviditelné hrany vyznačíme čárkovaně.
Autor obrázku [url=https://www.instructables.com/member/bhumit.s.chaudhry/]bhumit.s.chaudhry[/url]
Autor obrázku bhumit.s.chaudhry
Dokreslete do obrázku chybějící hrany nástrojem úsečka Toolbar Image a posuňte vrchol A' do polohy přibližně odpovídající zásadám volného rovnoběžného promítání. Pokud se vám podaří odhadnout jeho polohu správně, průmět krychle se vybarví modře.

Krychle v pravoúhlé axonometrii

Pro názorné zobrazení krychle v pravoúhlé axonometrii potřebujeme znát průmět tří hran. Pro jednoduchost se někdy volí speciální poloha krychle, kdy mají všechny hrany stejnou odchylku od směru promítání. Tento speciální typ pravoúhlého promítání se nazývá izometrie - viz kapitola Kvádr v pravoúhlém promítání. Sestroj zbývající viditelné vrcholy B,C,G krychle v pravoúhlém promítání.
V rovnoběžném promítání se rovnoběžné hrany zobrazí jako dvě rovnoběžné úsečky. Pro sestrojení úsečky použijte nástroj Toolbar Image. Obraz vrcholu bude průsečíkem hran Toolbar Image.