elmtv-807-0115hL-4

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 807 - חורף תשע"ה - 2015 - שאלה 4 סרגל הגרירה מציג את הפונקציה הנתונה (הירוקה) עבור ערכים שונים של הפרמטר שבשאלה הנקודה הכחולה היא הנקודה הנתונה בשאלה הפונקציה בכחול היא הפונקציה השניה הנתונה בשאלה שנה את ערכי הפרמטר עד שהנקודה האדומה תתלכד עם הנקודה הכחולה, זה המקרה המתואר בשאלה