Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma de dos vectors

Moveu els punts A, B i C i observeu com varia la suma dels vectors AB i AC. Què passa quan els dos vectors són d'igual direcció i sentit? I si són de sentit contrari? El mòdul de la suma és igual a la suma de mòduls? Quan és veritat això i quan no ho és? Dibuixeu exemples a la llibreta i expliqueu les vostres conclusions.