Arkitektura TCP/IP

Arkitektura TCP/IP Në këtë punim është paraqitur Arkitetkura TCP/IP. TCP/IP arkitektura përbëhet prej katër niveleve: 1.Niveli Aplikativ 2.Niveli i Transportit 3.Niveli i Internetit 4.Niveli fizik i rrjetit Gjithashtu janë paraqitur protokollet përkatëse, nëpër secilin nivel.