Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Stereografická transverzální projekce

Zobrazení východní hemisféry
Zobrazení východní hemisféry
Promítáme středově z bodu na rovníku do roviny nultého poledníku.
1. Projekce je zadána okrajem mapy - nultým poledníkem m0 s průměty pólů Ps, PJ. Sklopíme rovinu rovníku. Osou sklápění je průsečnice rovin m0 a rovníku r0. Zobrazení poledníků zeměpisné délky λ 2. Ve sklopení sestrojíme průsečík poledníku s rovníkem [R], zem. délka je odchylka [R]0 od osy sklápění. Ve sklopení středově promítneme [R] z bodu [S] do průmětny. Obraz poledníku je určen třemi bodu Ps, PJ a R. 3. Při konstrukci poledníků můžeme využít také toho, že se zachová úhel mezi obrazy poledníků je. V pólu PJ sestrojíme tečny poledníků pλ a p0, které svírají úhel λ. Obraz poledníku je určen dvěma body Ps, PJ a tečnou v jednom z nich. Zobrazení rovnoběžek zeměpisné šířky ϕ 4. Rovnoběžku určíme průsečíkem s nultým poledníkem m0 v průmětně. Obrazem rovnoběžky je kružnice, která pravoúhle protíná obrysový poledník, tj. tečna m0 prochází středem rovnoběžky.
Image