Εκθετική συνάρτηση - γραφική παράσταση

Οδηγίες

Στη δραστηριότητα μελετάμε τη γραφική παράσταση τής εκθετικής συνάρτησης με τύπο καθώς και τις μετατοπίσεις της (οριζόντιες και κατακόρυφες) από τους δρομείς b και m. Δίνοντας κίνηση στο σημείο Μ, διαγράφεται το σύνολο τιμών της f στον άξονα yy΄. Σε κάθε περίπτωση, σημειώστε το είδος μονοτονίας της f και το σύνολο τιμών της f. 1ο Στάδιο Πειραματιστείτε για τις εξής περιπτώσεις:
  1. b=m=0 και α>1.
  2. b=m=0 και 0<α<1
2ο Στάδιο Πειραματιστείτε για τις εξής περιπτώσεις:
  1. b=1, m=0 και α>1.
  2. b=-1, m=0 και 0<α<1
Συγκρίνετε τη γραφική παράσταση της f με της g(x)=ax. 3ο Στάδιο Πειραματιστείτε για τις εξής περιπτώσεις:
  1. b=0, m=1 και α>1.
  2. b=0, m=-1 και 0<α<1
Συγκρίνετε τη γραφική παράσταση της f με της g(x)=ax.