Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

تفاضل بردارها کپی از

در شکل زیر، دو بردار u و v را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی در نوک ﭘیکانشان، بردارها را تغییر داد.
فعالیت: با حرکت دادن نقاط سبز رنگ، چه اتفاقی می افتد؟ ببینید. شکل را به حالت اولیه برگردانید. نقاط آبی رنگ را جا به جا کنید و بردارهای v , u را با مختصات (1و3-) و (5,0) نمایش دهید. نقطه های سبز رنگ را حرکت دهید. 1. چگونه تفاضل دو بردار را به دست می آورید؟ 2. آیا بردارهای u-v و v-u با یکدیگر برابر هستند. برای دیدن مختصات، می توانید از نقطه ی متحرک قرمز استفاده کنید. 3. چه رابطه ای میان مختصات بردارهای v،u و u-v و v-u وجود دارد. برای پاسخ به سؤال دو بردار(5و6-) و (3- و 2-) را در نظر بگیرید.