Tính số pi bằng phương pháp đa giác

Author:
phanlean
Tính gần đúng số pi theo phương pháp đa giác.
1. Cạnh đa giác dài hay ngắn hơn cung tròn? 2. Chu vi đa giác lớn hay nhỏ hơn đường tròn? 3. Khi tăng số cạnh đa giác thì chu vi đa giác mới tăng lên hay giảm xuống? Học sinh đọc kết quả hiển thị để so sánh. 4. Chú ý đa giác càng nhiều cạnh thì càng gần đường tròn. Do đó chu vi đa giác nhiều cạnh hầu như bằng chu vi đường tròn. Chia chu vi đa giác này cho đường kính ta được số pi.