Комплекси Броеви

Симболот i е број чиј квадрат е -1, т.е. i² = -1 Бројот i се вика имагинарна единица. Броевите од обликот a + bi, каде што a,bR, а i-имагинарна единица, се викаат комплексни броеви. Множеството од комплексните броеви се означува со C = { a+bi | a, b R }. Записот a+bi, се вика алгебарска или стандардна форма на комплексниот број. Бројот a се вика реален дел, а b – имагинарен дел на комплексниот број, т.е. a = Re(Z), b = Im(Z), z = a + bi. За комплексниот број z = a + bi усвојуваме: – ако b=0, тогаш а + bi = a е реален број; – ако b≠0, тогаш a + bi се вика имагинарен (нереален) број; – ако b≠0 и a = 0, тогаш a+bi се вика чисто имагинарен број. За комплексните броеви а + bi и c + di велиме дека се еднакви ако реалните делови им се еднакви и имагинарните делови им се еднакви, т.е. a + bi = c + di <=> a=cb=d 1. ОПЕРАЦИИ СО КОМПЛЕКСНИ БРОЕВИ 1.1. ЗБИР (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i Пример: (2 + 4i) + (2 – 3i) = 2 + 4i + 2 – 3i = 4 + i _________________________________________ 1.2. ПРОИЗВОД (a + bi)·(c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i Пример: (2 – 3i)·(5 + 2i) = 10 – 15i + 4i – 6i² = = 10 – 15i + 4i -6·(-1) = 10 – 15i + 4i +6 = 16 -11i ________________________________________ 1.3. РАЗЛИКА (a + bi) – (c + di) = (a – c) + (b – d)i Комплексниот број -z = -а – bi е спротивен број нa бројот z = а + bi, бидејќи (а + bi) + ( -а – bi) = 0. Пример: (2 + 4i) – (6 – i) = 2 + 4i – 6 + i = -4 + 5ј _______________________________________ 1.4. КОЛИЧНИК Комплексниот број z = а – bi е конјугирано комплексен број на бројот z = a + bi. За конјугирано комплексните броеви z и ͞z важат следните својства: За количникот на комплексните броеви a + bi и c + di го користиме правилото: До количникот на два комплексни броја може да се дојде и преку следнава постапка: _____________________________________ 1.5. СТЕПЕНУВАЊЕ НА КОМПЛЕКСЕН БРОЈ Степенувањето на комплексен број z го дефинираме како и степенувањето на реален број, т.е. z¹ = z zⁿ⁺¹ = zⁿ∙z z⁰=1 z⁻ⁿ = (z⁻¹)ⁿ За степените на имагинарната единица i важи: iⁿ ∈ { 1 , -1 , i , -i }  , значи i¹ = i i² = -1 i³ = -i i⁴ = 1 Пример: i³⁹⁷=i⁴͘͘͘͘͘ ⁹⁷⁺³ =i³ =-i 2. Модул на комплексен број Модул или апсолутна вредност на комплексен број z = a + bi се вика реалниот негативен број и се означува со |Z| Ако комплексниот број a + bi е реален број, т.е. ако b=0, тогаш: Бидејќи a² + b² = (a + bi)·(a – bi), точно е равенството: ͞z ∙ z = |z|² За комплексните броеви z₁ и z₂ важи: 3. КОМПЛЕКСНИТЕ БРОЕВИ КАКО ПОДРЕДЕНИ ДВОЈКИ БРОЕВИ Подредената двојка на реални броеви z =(a , b)= a+bi е комплексен број, т.е. C = { (a,b) | a,b R } Операциите собирање, одземање, множење и делење се изведуваат согласно следните правила: За комплексните броеви (a , b) и (c , d) важи: (a , b) = (c , d) <=> a = c b = d Комплексниот број (0 , 0) се вика комплексна нула. За комплексниот број имагинарна единица, т.е. i = (0 , 1). 3атоа секој комплексен број z = a + bi може да се запише и на следниов начин: z = a + bi = (a , b) = (a , 0) + (b , 0)·(0 , 1)