Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

ESTUDI DE FUNCIONS

Autor:
Jaume
Amb aquest applet podràs estudiar qualsevol funció f(x) i les seves transformacions g(x)=a f(x-b)+c. Variant els valors d'a, b i c, entendràs quin paper fa el multiplicador a en una funció, quin efecte té el valor b que desplaça horitzontalment la funció i com varia la funció si la desplacem verticalment segons el valor de c. També podràs mostrar o amagar els eixos de coordenades.