Kocka

Istražite odnose pravaca i ravnina na primjeru kocke.

U kojem položaju su pravci AC i DH?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravci AB i AG?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravci BF i AG?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravci AG i CE?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravac AG i ravnina ABC?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravac EG i ravnina ABC?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su pravac BD i ravnina ABC?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su ravnine ABC i EFG?

Uključite sve točne odgovore

U kojem položaju su ravnine ABC i BCH?

Uključite sve točne odgovore

Napišite jedan pravac paralelan s ravninom ABC.

Napišite jedan pravac mimoilazan pravcu AF

Nacrtajte ravninu određenu točkama ABG.

Konstruirajte probodište ravnine BDH i pravca AG.

Nacrtajte ravninu određenu točkama ACH.