زاویه مرکزی (2)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تساوی کمان های نظیر وترهای مساوی و برعکس هدف: درک شهودی مساوی بودن کمان های نظیر وترهای مساوی و وتر های نظیر کمان های مساوی
شرح فعالیت: در تصویر دو کمان به نام های BC و DE دیده می شود. این دو کمان مقابل دو زاویه مرکزی که در شکل مشخص شده اند قرار دارند. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با جا به جا کردن نقاط D,C,B می توان مقدار زاویه ها را تغییر داد، اما اندازه ی هر دو زاویه در همه ی حالت ها مساوی است. با توجه به اندازه ی وتر های BC وDC که روی آن ها نوشته شده است.