ترسیم مثلث با استفاده از ز-ض ز

:نویسنده
stat_1
ترسیم مثلث با استفاده از دو زاویه و ضلع بین مثلث دیگری با همین ویژگی ها رسم کنیدف مثلث جدید چه ارتباطی با مثلث قبلی دارد؟