elmtv-804-0515a-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 804 - קיץ תשע"ה - 2015 - מועד א - שאלה 2 סרגל הגרירה מציג ערכים שונים של הפרמטר שבשאלה לכיוונון עדין - השתמש במקשי החיצים ושיפט במקלדת שים לב שנקודות החיתוך של המעגלים השונים עם הציר האופקי, הן אותן נקודות