Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Inequacions

Examen PAU Matemàtiques aplicades [Any 2015, Sèrie 5, Qüestió 6]

Considereu la regió del pla limitada per les rectes: y = 2x + 2, y = –2x + 2, y = 2x – 2, y = –2x – 2. a) Dibuixeu-la i calculeu-ne els vèrtexs. b) Considereu ara la família de rectes y = x + k. Calculeu en quin punt de la regió s’obté el valor més gran de k i determineu aquest valor.