Različiti prikazi jednadžbe pravca

Aktivnost za GGB razred

Učenik prelazi iz jednoga oblika prikaza pravca u drugi.

Nacrtajte pravac pomoću točaka A i B.

U interakciji je zadana jednadžba pravca. Pomaknite točke A i B na pripadajuće mjesto u koordinatnome sustavu kako bi pravac kojeg čine predstavljao graf dane jednadžbe.

Riješite sljedeće zadatke.

U kojemu obliku je dana jednadžba pravca?

Uključite sve točne odgovore

Ovaj pravac

Uključite sve točne odgovore

Koordinate nultoče su

U prazno polje upišite implicitni oblik jednadžbe pravca.