Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Srednjica trokuta

Dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta naziva se srednjica trokuta. Trokut ima tri srednjice. Možete ih pokazati ili sakriti pomoću kontrolnih okvira. Konstruirajte polovište stranice b pa pravac kroz to polovište paralelan sa stranicom c. Pokažite srednjicu . Što uočavate? U kakvom su odnosu srednjica i stranica trokuta.
Pomičite vrhove trokuta pa promatrajte duljine stranica i odgovarajućih srednjica. Što uočavate?

Pokušajte iskazati Poučak o srednjici trokuta svojim riječima!