Srednjica trokuta

Dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta naziva se srednjica trokuta. Trokut ima tri srednjice. Možete ih pokazati ili sakriti pomoću kontrolnih okvira. Konstruirajte polovište stranice b pa pravac kroz to polovište paralelan sa stranicom c. Pokažite srednjicu . Što uočavate? U kakvom su odnosu srednjica i stranica trokuta.
Pomičite vrhove trokuta pa promatrajte duljine stranica i odgovarajućih srednjica. Što uočavate?

Pokušajte iskazati Poučak o srednjici trokuta svojim riječima!