تعریف تشابه دو شکل

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تشابه هدف: درک تعریف تشابه و ویژگی های دو شکل متشابه
شرح فعالیت: در شکل دو چند ضلعی دیده می شود. اندازه ی بعضی از زاویه ها و اضلاع نوشته شده است. نسبت اضلاع نیز در کنار صفحه نوشته شده است. با جا به جا کردن نقاط رأس آن می توانید آن را به شکل دلخواه در آورید... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. لغزنده ی k را حرکت دهید و در حالت های مختلف به سؤالات زیر پاسخ دهید: بین ضلع های متناظر در دو شکل چه رابطه ای وجود دارد؟ بین زاویه های متناظر در دو شکل چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا می توان گفت این دو چند ضلعی متشابه هستند؟