کار با خط‌‌کش‌ و نقاله

:موضوع
هندسه

چه‌طور کار کنیم؟

یک خط‌کش و یک نقاله می‌بینید از این دو ابزار کمک بگیرید و شکل مورد نظرتان را بکشید اگر خواستید نقاله یا خط‌کش را جابه‌جا کنید، باید نقطه‌ی آبی را بگیرید و حرکت دهید اگر خواستید نقاله یا خط‌کش را بچرخانید، باید نقطه‌ی سبز را بگیرید و حرکت دهید