Funkcija

Image
Funkcija Preslikavanje skupa A u skup B f:A→B je relacija (dogovor) koji ima osobinu da je svaki element skupa A u relaciji sa tačno jednim elementom skupa B. Preslikavanje f je funkcija ako su zadovoljeni sledeći uslovi: - svaki element skupa A ima tačno jednu sliku u skupu B - više elemenata skupa A može da se slika u jedan element skupa B - jedan element skupa A ne sme da se slika u više elemenata skupa B - skup B može imati elemente koji nisu slika ni jednog elementa skupa Skup A je domen funkcije.To je skup na kome je funkcija definisana . Elementi skupa A ( x∈A ) su originali, nezavisne promenljive. Skup B je kodomen funkcije. Elementi skupa B ( y∈B ) su slike, vrednosti funkcije ili zavisno promenljive. Ako je f : R→R , tada kažemo da je f realna funkcija realne promenjljive: y=f(x)