Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce R1

Je dána úsečka SP o délce 5cm, kružnice k(S;2,5cm) a přímka p kolmá na SP, která prochází bodem P. Dále je dán bod M, pro který platí ISMI=3cm a úhel PSM je 30°. . Sestrojte všechny čtverce ABCD tak, aby vrchol A ležel na kružnici k, vrchol C na přímce p a bod M byl středem čtverce ABCD. 2 řešení