Vizualizacija zbroja kutova u trokutu

Zadatak

Izradite dinamičnu sliku koja će vašim učenicima omogućiti istraživanje na temu zbroj kutova u trokutu.

Upute

1. Toolbar Image Kreirajte trokut ABC u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
2. Toolbar Image Kreirajte kutove α, β i γ trokuta ABC.
3. Toolbar Image Kreirajte klizač za kut δ s intervalom od 0 ̊ do 180 ̊ i korakom povećanja 10 ̊.
4. Toolbar Image Kreirajte klizač za kut ε s intervalom od 0 ̊ do 180 ̊ i korakom povećanja 10 ̊.
5. Toolbar Image Kreirajte polovište D dužine AC i polovište E dužine AB.
6. Toolbar Image Rotirajte trokut ABC oko točke D za kut δ ( u smjeru kazaljke na satu ).
7. Toolbar Image Rotirajte trokut ABC oko točke E za kut ε ( u smjeru kazaljke na satu ).
8. Toolbar Image Postavite oba klizača δ i ε na vrijednost 180 ̊.

Pokušajte sami ...

Upute (nastavak)

9. Toolbar Image Kreirajte kut ζ određen točkama A’C’B’. Napomena: Točka A' se dobije rotacijom A oko D za kut δ. Točka B' se dobije rotacijom točke B oko D za kut δ. Točka C' se dobije rotacijom točke C oko D za kut δ.
10. Toolbar Image Kreirajte kut η određen točkama C'1B'1A'1. Napomena: Točka A1' se dobije rotacijom A oko E za kut  . Točka B1' se dobije rotacijom točke B oko E za kut . Točka C1' se dobije rotacijom točke C oko E za kut .
11. Poboljšajte konstrukciju koristeći Stilsku traku. Savjet: Sukladni kutovi trebaju biti iste boje.
12. Toolbar Image Kreirajte dinamični tekst koji prikazuje unutanje kuteve i njihove vrijednosti (npr. unesite α = i izaberite kut α iz liste objekata na kartici koje se nalazi pod Dodatno).
13. Toolbar Image Izračunajte zbroj kutova tako što ćete upisati zbroj = α + β + γ u Unos (Algebra prikaza).
14. Toolbar Image Ubacite zbroj kao dinamični tekst α + β + γ = i izaberite zbroj iz liste objekta na kartici .
15. Označite boje koje odgovaraju kutevima i njihovim pripadnim tekstovima.
16. Zaključajte sve tekstove kako ne bi došlo do pomicanja.