Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

آسانسور

در شکل زیر یک آپارتمان 8 طبقه که سه طبقه هم زیر زمین دارد نمایش داده شده است. جمع اعداد صحیح را با این نمونه می توانیم بررسی کنیم.
فردی از طبقه -1 1 طبقه پائین می آید. آن را را چگونه می توان در شکل زیر شبیه سازی کرد؟