Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EG05 Longitud d'un segment

1. Dibuixa un punt. 2. A partir d'aquest punt, crea un segment de longitud 3 3. Mou el nou extrem del segment, fixa't que la longitud no varia. 4. Torna a crear, a partir del primer punt, un nou segment de la mateixa longitud. 5. Mou els punts fins que tots tres quedin alineats (i no n'hi hagi un sobre l'altre)