Empirisk Modellering - kommandon och arbetsgång

Börja med att mata in dina data i kalkylbladet (Visa -> Kalkylblad). Markera dina data och högerklicka på dem. Välj Skapa... -> Lista med punkter. Använd något kommando som börjar med "Regression...". Exempel: RegressionLin[Lista1] Ger en linjär regression RegressionPoly[Lista1, 2] Ger en kvadratisk regression (polynom av grad 2) RegressionExp[Lista1] Ger en vanlig exponentialfunktion med baslinje y = 0 Trixigare exempel: Regression[Lista1, {x} ] Ger en linjär regression genom origo Regression[Lista1, {x, x^2} Ger en kvadratisk regression genom origo m(x) = a b^x + 20 Regression[Lista1, m] Ger en exponentiell regression med känd baslinje y = 20 m(x) = a b^x + c Regression[Lista1, m] Ger en exponentiell regression med okänd baslinje som bestäms automatiskt Pröva själv med lite data i GeoGebra. Tips: Om eleverna skapar punkter från en bild:
  • Lägg in en bild med hjälp av bildverktyget Toolbar Image
  • Högerklicka på bilden och välj egenskaper. Se till att kryssa i rutan Bakgrundsbild
  • Välj punktverktyget, ställ in små punkter eller att de avbildas som kors.
  • Placera punkter
  • Använd verktyget Skapa Lista Toolbar Image och klicka och dra upp en rektangel runt punkterna för att skapa en lista av dem.